Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 anuluje konkursy: nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne oraz nr RPPM.02.05.00-IZ.00-22 dla Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni.
 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku poz. 491) oraz mając na względzie przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję zmiany Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz 508/2014 z dnia 15 maja 2014 roku mającą na celu uruchomienie inwestycji w systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich i innych sektorów gospodarki w odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19 Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o anulowaniu ww. konkursów.