Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka Profilowana (o wartości od 300 tys. zł do 1 mln zł) adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu:

  • istotne poszerzenie rynków zbytu lub
  • poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

  • zmianą procesu produkcyjnego,
  • zmianą sposobu świadczenia usług,
  • zakupem maszyn i sprzętu,
  • rozbudową zaplecza.

W ramach instrumentu finansowane będą również przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

  • poprawę efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
  • redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych. Ww. cel realizowany jest m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji, przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Profilowane udzielane przez pośrednika finansowego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji, tj. w przypadku inwestycji ukierunkowanych na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu. Natomiast w przypadku przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub redukcję wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

 

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, możliwość przeznaczenia do 25% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności.
Ponadto podmioty, które otrzymały już wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. 

 

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Profilowanej.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
  • Bank Spółdzielczy w Czersku.

Ww. pośrednicy finansowi zakończyli  nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie dostępnej puli środków.