Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Po otrzymaniu informacji o wybraniu projektu do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 wnioskodawca otrzymuje od Instytucji Zarządzającej (lub Pośredniczącej) informację na temat dodatkowych dokumentów, które musi dostarczyć oraz formalności, które musi wypełnić w związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie. Występują pod tym względem różnice pomiędzy realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Ramowe informacje na temat przebiegu procesu podpisywania umowy o dofinansowanie wraz ze standardowym wykazem dokumentów, których złożenie z reguły jest wymagane na tym etapie, odrębnie dla EFRR i EFS, zawarte są w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.

Ponadto zasady zawierania umów o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie konkursu właściwym dla naboru, w którym był składany wniosek o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że wnioskodawca zostanie poinformowany o konkretnych wymaganiach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie danego projektu, uzależnionych przykładowo od statusu wnioskodawcy, osób podpisujących umowę (np. konieczność dostarczenia pełnomocnictwa), ewentualnej konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie w związku z zaleceniami wydanymi na etapie oceny lub zmianą poziomu/kwoty dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem konkursu (dot. EFRR).

Umowy o dofinansowanie co do zasady podpisywane są w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 lub drogą korespondencyjną.