Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Poręczenie to instrument ukierunkowany na zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych. Przeznaczony jest szczególnie dla przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.

Poręczeniem objęte są kredyty/pożyczki/leasingi przeznaczone na przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw realizowane na terenie województwa pomorskiego poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi, oraz zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
  • modernizacją środków produkcji,
  • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także
  • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Poręczeniem może być objęte także zobowiązanie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, o ile takie finansowanie jest niezbędne do osiągnięcia celów inwestycji i jest zgodne ze stosownymi regulacjami w tym zakresie.

W dostępie do poręczenia preferowane są inwestycje realizowane na obszarach o niskiej aktywności gospodarczej.

Poręczenie jest powiązane z określonym kredytem/pożyczką/leasingiem oraz ograniczone pod względem kwoty i ograniczone w czasie tzn. jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono pożyczki/kredytu/leasingu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania poręczenia nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia.

Wartość jednostkowego poręczenia wynosi nawet do 1 mln zł.

 

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, możliwość zabezpieczenia pożyczki/kredytu przeznaczonej wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego. Wprowadzono także możliwość wydłużenia obowiązywania poręczenia wraz ze zmianą zasad spłat zobowiązań (karencje, wakacje kredytowe, przedłużenie okresu spłaty zadłużenia) wprowadzanych przez kredytodawców/pożyczkodawców/leasingodawców. 

Poręczenia mogą być udzielane na warunkach rynkowych lub na zasadach korzystniejszych niż rynkowe.

Oferta ma na celu poprawę warunków, na jakich przedsiębiorca otrzymuje kredyt/pożyczkę/ leasing lub w ogóle umożliwienie jego udzielenia, obniżenie oprocentowania lub poziomu stosowanych zabezpieczeń, lub zwiększenie kwoty kredytu/pożyczki/leasingu. Wsparcie udzielane jest po przeprowadzeniu analizy ryzyka standardowo stosowanej przez pośrednika finansowego oraz po ustanowieniu adekwatnych form zabezpieczeń. Poręczenie udzielane jest na rzecz instytucji finansowych, z którymi pośrednik finansowy posiada zawarte umowy o współpracy.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

  • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz
  • POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Dane kontaktowe ww. podmiotów oraz odesłania do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się poniżej:

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel.: 58 320 34 05 (06), e-mail: prfpk@prfpk.plSzczegóły oferty:  https://prfpk.pl/poreczenia-2020/
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
Adres siedziby: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin,
tel.: 91 424 31 30, e-mail: polfund@polfund.com.plOddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,tel.: 695 540 154; e-mail: k.doga@polfund.com.plSzczegóły oferty: https://polfund.pl/fundusze-ue/pomorskie-rpo/