Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Pożyczka na innowacje (o wartości od 200 tys. zł do 5 mln zł) skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego i przeznaczona jest na finansowanie ich rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz kierowana wyłącznie na inwestycje wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza realizowane na terenie województwa.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia B+R przedsiębiorstw (w tym przedsięwzięcia kontynuacyjne, dla przedsiębiorstw wspartych uprzednio w formie wejść kapitałowych), będące na wczesnych etapach gotowości technologicznej (co do zasady VII – IX TRL, a w uzasadnionych przypadkach również II – VI TRL) oraz służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych i zmierzające do wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej poprzez finansowanie
w szczególności:

  • badań przemysłowych,
  • prac rozwojowych,
  • procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych,
  • zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia,
  • infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach).

Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące tworzeniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.

W ramach instrumentu preferowane będą projekty z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

 

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. 

Pożyczki na innowacje oprocentowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
na zasadach pomocy de minimis lub pomocy na projekty badawczo-rozwojowe.

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki na innowacje.

Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru pośrednika finansowego w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym wybrana została oferta Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA.

Pośrednik finansowy zakończył nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie dostępnej puli środków.