Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

Realizacja programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 odbywa się przy pomocy Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST), którego funkcjonowanie zapewnia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Beneficjenci po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu uzyskują dostęp do SL2014, czyli aplikacji głównej CST.

W umowach o dofinansowanie projektu zawieranych w ramach RPO WP 2014-2020 beneficjenci zobowiązują się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą. W szczególności wnioski o płatność mogą być składane wyłącznie przy pomocy SL2014 (z wyjątkiem wystąpienia awarii). Oprócz wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014 beneficjenci przekazują inne dane lub dokumenty, takie jak skany dokumentów źródłowych potwierdzających kwalifikowalność wydatków, dane uczestników projektu, harmonogramy płatności, dane dotyczące udzielanych w projekcie zamówień, dane dotyczące zakresu zaangażowania personelu projektu (baza personelu).

Szczegółowa informacja o wszystkich funkcjonalnościach SL2014 dostępnych dla beneficjenta wraz z instrukcją ich używania dostępna jest w Podręczniku Beneficjenta SL2014:

Podręcznik Beneficjenta SL2014

Logowanie do SL2014:

https://sl2014.gov.pl