Zapraszamy do nowego serwisu funduszeue

 

Pożyczka na zatrudnienie to produkt adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, z której środki mogą być przeznaczone na poszukiwanie, pozyskiwanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników.

Maksymalna wartość jednostkowej Pożyczki na zatrudnienie wynosi 300 tys. PLN, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie jednostkowej pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 pracownika, nie może przekroczyć 100 tys. PLN.

Wsparcie udzielone w formie pożyczki na zatrudnienie powinno przyczyniać się w szczególności do:

 • pozyskania nowych pracowników, zwłaszcza z terenu spoza województwa pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,
 • stworzenia nowych stanowisk pracy,
 • podniesienia kwalifikacji pracowników.

Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych w szczególności z:

 • poszukiwaniem i pozyskaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania i zamieszczenia ogłoszeń o pracę,
 • zatrudnieniem nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń wraz z narzutami, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
 • organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów,
 • podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych/podyplomowych,
 • organizacją kursów językowych dla pracowników (m. in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych,
 • relokacją pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi,
 • otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;
 • finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki,
 • finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin,
 • pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy i może obejmować karencję w spłacie kapitału Pożyczki, której maksymalny okres wynosi 6 miesięcy od dnia uruchomienia Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami, wprowadzono szereg zmian w parametrach produktu, tj. wprowadzono możliwość:

• przeznaczenia środków, również na utrzymanie stanu zatrudnienia, tj. na wynagrodzenia (wraz z narzutami) pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
• udokumentowania wydatkowania środków w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki
• ustalanie oprocentowania w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy na poziomie 0%.
Ponadto podmioty, który otrzymały wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

 

Jednostkowe pożyczki są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Na podstawie ogłoszonego przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. postępowania w zakresie wyboru pośredników finansowych w celu wdrożenia i zarządzania ww. instrumentem finansowym, wybrani zostali:

 • Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Ww. pośrednicy finansowi zakończyli budowę portfeli i nabór wniosków na Pożyczkę na zatrudnienie.